Goran Bregovic & Iggy Pop - ARIZONA DREAM

 

DANSE 1

 

Bubamara ( Goran Bregovic )

Sa o romale phuchena
Bubamara sose ni c'elel
Devla, devla mangav la
O' lake mera merav
Sa e romen puchela
Bubamara sose achela
Devla, devla vacarle
Bubamara tuka pocinel
Hej, romale a shunen
E chavoren gungle zurale
Bubamara chajori
Baro grga voj si o djili

Djindji rindji Bubamaru
ciknije, shuzhije
Ajde more kor romesa (2x)
Shavale!Romale!(3x)
Shavale!Romale!ajde te khela!

Sa romale puchela
O dejori fusuj chudela
Devla, devla sa charle
Bubamaru voj te aresel
Hej romale ashunen
E chavoren gugle shukaren
Zivoto si ringlishpil
Trajo o del rom aj romnji

Sa romale puchela
Bubamara sose achela
Devla, devla vacar le
Bubamara pocinel
Hej, romale ashunen
E chavore gugle zurale
Bubamara chajori
Baro grga voj si o djili

Djindji rindji Bubamaru
Ciknije shuzhije
Ajde more kor romesa (4x)


Te chilabe te chela

LES INSTRUMENTS DU MONDE + VIDEOS

Les instruments du monde.fr

EUROPE

CARTE DU MONDE